Biuletyn Informacji Publicznej Spółki Wodnej Babice
Strona główna Gminy
-- Dzisiaj jest sobota 25 stycznia 2020 r. imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Kontakt:
tel. 22 752-82-71

e-mail:
astanicka.gswbabice@o2.pl

kom. 537 063 003
czynny w godz.:
- pon. 8.00-17.00
- wt. -czw. 8.00-16.00
- piątek 8.00-15.00

Oplaty

UCHWAŁA Nr 7/13
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ "BABICE" z dnia 28 stycznia 2013 roku


Na podstawie art. 173 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) i § 14 ust 1. pkt 7
lit. "g" Statutu Spółki Wodnej "BABICE"

Walne Zgromadzenie Członków uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się roczną stawkę składki członkowskiej dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w wysokości:

 1. Dla gruntów rolnych od 1 ha i powyżej (stawka przeliczeniowa) - 47 zł.
 2. Dla działek poniżej 1 ha.(stawka roczna) - 62
 3. Przy wprowadzaniu do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  1) ścieków opadowych za każdy wylot do rowu w przedziale ilościowym:
  ----- a) do - 25 l/s --------- 400,00 zł
  ----- b) 25,1 - 50 l/s ------ 700,00 zł
  ----- c) powyżej 50 l/s----1200,00 zł

  2) podczyszczonych ścieków przemysłowych, bytowych i komunalnych za każdy wylot do rowu melioracyjnego w przedziale ilościowym:
  -----a) do - 50 m3/d ----------1800,00 zł
  -----b) 50,1 - 100 m3/d ----- 3300,00 zł
  -----c) powyżej 100m3/d --- 4500,00 zł

Podjęta większością głosów ( za - 12, przeciw - 2)

§ 2
Uchwała Nr 3/12 z dnia 31 stycznia 2012r. - traci moc.

§ 3
Wykonanie Uchwały 7/13 powierza się Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ----------PRZEWODNICZĄCY

podpis ---------- podpis

do pobrania (pdf)


ostatnia aktualizacja - 7.12.2018;    webmaster