Biuletyn Informacji Publicznej Spółki Wodnej Babice
Strona główna Gminy
-- Dzisiaj jest sobota 25 stycznia 2020 r. imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Kontakt:
tel. 22 752-82-71

e-mail:
astanicka.gswbabice@o2.pl

kom. 537 063 003
czynny w godz.:
- pon. 8.00-17.00
- wt. -czw. 8.00-16.00
- piątek 8.00-15.00

Untitled Document

luty 2017

Woda - żywioł poskromiony

9 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice".
W sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32, delegaci złożyli m.in. sprawozdanie z działalności spółki za 2016 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. oraz przyjęli plan pracy i budżet na 2017 r.

Przy okazji tej krótkiej relacji warto wyjaśnić członkom, czym właściwie jest spółka wodna. To proste pytanie, ale wielu (zwłaszcza nowych) mieszkańców naszej gminy nie zna odpowiedzi. Gminna Spółka Wodna "Babice" (nie należy jej mylić jej z GPK Eko - Babice Sp z o. o.) założona w 1965 r. swoim działaniem obejmuje teren Gminy Stare Babice z wyłączeniem wsi: Kwirynów, Buda i Blizne Jasińskiego. Jej celem jest utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających wodę dla zapewnienia racjonalnej gospodarki wodą na użytkach rolnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych. Jeszcze kilkanaście lat temu spółka najczęściej zajmowała się odwadnianiem pól uprawnych - wynikało to ze specyfiki naszej gminy.

Jednak wraz ze zmianą charakteru gminy z rolniczego na mieszkaniowy, zmienił się również charakter działalności spółki wodnej.

Spółka funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.
Art. 12 tej ustawy stanowi, że: "Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości". Oznacza to, że członkami spółki są wszystkie osoby posiadające działki własnościowe na terenie gminy przyłączone do sieci wodnej (melioracyjnej, drenarskiej, posiadające przepusty, sączki wodne itp.).

Jakie obowiązki mają zatem członkowie spółki?
Art. 170 cytowanej wcześniej ustawy mówi o tym, że: "

 1. Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.
 2. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.
 3. Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną, zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może organom spółki zwrócić uwagę na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń.
 4. W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.
 5. Do egzekucji składek i świadczeń, o których mowa w ust. 1, na rzecz spółki wodnej stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych."

Składka członkowska dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w roku 2017 pozostaje bez zmian:

 • dla gruntów rolnych od 1 ha i powyżej (stawka przeliczeniowa) wynosi - 49,00 zł/rok
 • dla działek poniżej 1 ha (stawka roczna) wynosi - 64,00 zł/rok
 • przy wprowadzeniu do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
 • ścieków opadowych za każdy wylot do rowu w przedziale ilościowym:
  - do 25 I/s - 450,00zł/rok
  - w przedziale od 25 do 50 I/s - 750,00zł/rok
  - powyżej 50 I/s 1300,00zł/rok

 • podczyszczonych ścieków przemysłowych, bytowych i komunalnych za każdy wylot do rowu melioracyjnego w przedziale ilościowym:
  - do 50 m3/d - 1 900,00zł/rok
  - 50,1 m3/d - 100 m3/d - 3400,00zł/rok
  - powyżej 100 m3/d - 4600,00zł/rok

Wpłat można dokonać za pośrednictwem sołtysa, w kasie urzędu, przelewem na konto, lub na poczcie.

Podczas zgromadzenia w dniu 9 lutego wprowadzano również opłaty za konserwację rowów krytych - 11 zł/ mb oraz opłatę za wizję lokalną, przeprowadzaną przez pracownika spółki w wysokości 50 zł.

Poruszano również problem zaległości w płaceniu składek przez członków spółki.

Na koniec 2016 r. ilość klientów (członków spółki) to ok. 5000 osób. Wielu z nich niestety nie uiszcza opłat, stąd wciąż rosnące zaległości za poprzednie lata. Dlatego zarząd spółki podczas zgromadzenia podjął decyzję o wynajęciu firmy windykacyjnej, z pomocą której spółka zacznie ściągać należne zaległości.

Tekst/ foto: Piotr Kabała
Gazeta Babicka

 


 

ostatnia aktualizacja - 7.12.2018;    webmaster