Biuletyn Informacji Publicznej Spółki Wodnej Babice
Strona główna Gminy
-- Dzisiaj jest sobota 25 stycznia 2020 r. imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Kontakt:
tel. 22 752-82-71

e-mail:
astanicka.gswbabice@o2.pl

kom. 537 063 003
czynny w godz.:
- pon. 8.00-17.00
- wt. -czw. 8.00-16.00
- piątek 8.00-15.00

Oplaty

UCHWAŁA Nr 3/13
WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW
GMINNEJ SPÓŁKIWODNEJ "BABICE"
z dnia 9 lutego 2017 roku
w sprawie składek i opłat członkowskich


Na podstawie art. 173 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) i § 14 ust 7
lit. "g" Statutu Spółki Wodnej "BABICE" Walne Zgromadzenie Członków uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się roczną stawkę składki członkowskiej dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w wysokości

 • dla gruntów rolnych od 1 ha i powyżej (stawka przeliczeniowa) - 49
 • dla działek poniżej 1 ha (stawka roczna) - 64
 • przy wprowadzaniu do rowów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  a) ścieków opadowych za każdy wylot do rowu w przedziale ilościowym:
  ----- do - 25 l/s --------- 450,00 zł
  ----- 25,1 - 50 l/s ------ 750,00 zł
  ----- powyżej 50 l/s---1300,00 zł


  b) podczyszczonych ścieków przemysłowych, bytowych i komunalnych za każdy wylot do rowu melioracyjnego w przedziale ilościowym:
  -----do - 50 m3/d ----------1900,00 zł
  -----50,1 - 100 m3/d ----- 3400,00 zł
  -----powyżej 100m3/d --- 4600,00 zł

§ 2

Uchwala się opłatę za konserwację rowów melioracyjnych krytych (rurociagów)
w wysokości --11 zł/mb.

§ 3

Uchwala się jednorazową opłatę za wizję lokalną pracownika Gminnej Spółki Wodnej "BABICE" w celu przeprowadzenia, na wnniosek zainteresowanego, nadzoru przy wykonywaniu odkrywek na obszarze zmeliorowanym, w wysokosci -- 50 zł.

§ 4

Za uchwaleniem powyższych stawek i opłatdelegaci głosowali następująco: za 13; przeciw 0; wstrzymujących się 0.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 3/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie składek członkowskich.

§ 6

Wykonanie Uchwały 3/2017 powierza się Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ----------PRZEWODNICZĄCY

podpis ---------- podpis

do pobrania (pdf)


ostatnia aktualizacja - 7.12.2018;    webmaster